By blogger on ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 14, 2015

Yadgir District Reported Crimes 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
      ¢:14/01/15 gÀAzÀÄ 10.30 JJªÀiï PÉÌ §²ÃgÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ¸Á|| ¥sÀgÀvÁ¨sÁzÀ f|| PÀ®§ÄgÀV  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13/01/15 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ±À©âÃgÀ EªÀgÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-32 ©-8757 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀAPÀgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ®§ÄgÀV¬ÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ©ÃgÀ£ÀPÀ¯ï  ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ qÁA§gÀ ¥ÁèAnUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄ£ÀªÀÄÄlV ºÀwÛgÀ n¥ÀàgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ n¥Ààgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÀÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ n¥ÀàgÀ CrAiÀÄ°è ¹QÌzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§ ªÀÄÄjzÀÄ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ n¥Ààgï QèãÀgï C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 08/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÄÝ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ºÉÆAzÀÄvÀÛ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13/01/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉΠ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ FUÁUÀ¯Éà PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀ®A 304 (J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

                 
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
             ದಿನಾಂಕ: 14.01.2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಹುಲಕಲ್ ಸಾ: ಆಲ್ದಾಳ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:12.01.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ 12.30ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬೀರುವಿನ ಲಾಕರನ್ನು ಮೀಟಿ ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 10ತೊಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, 5ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಹಾಗೂ 10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಣ  ಒಟ್ಟು 1.39.000/-ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರವಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ.04 / 2015 ಕಲಂ 457.380 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
            ¢£ÁAPÀ; 14/01/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ; 41 ªÀµÀð G; qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ¸ÀÆÌ°£À°è PÉ®¸À ¸Á; AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, qÁ£ï ¨ÉÆøÉÆÌà PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄPÀ̼À §ÆågÉÆà f¯Áè WÀlPÀ AiÀiÁzÀVj  gÀªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß AiÀiÁzÀVj gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 23/07/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï UÉ PÀÄ. «dAiÀÄ ®QëöäÃAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ; 20/08/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-30 ¦JªÀiï UÉ PÀÄ.¸ÉÆúɯï vÀAzÉ ºÁjÃ¥sï F JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ gÀPÀëuÉ E®èzÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÁÝgÉ JAzÀÄ gÉʯÉéà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉAiÀĪÀgÀÄ ¥sÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÁªÀÅ CAzÀgÉ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÀºÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ AiÀiÁzÀVj f¯Áè ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«Äw CªÀjUÉ ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðZÀgÀuÉUÉ M¦à¸À¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ gÀPÀëuÉ PÉÆqÀzÉ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ °TPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2015 PÀ®A. 317 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!