By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 9, 2015

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 08/01/2015 gÀAzÀÄ 12 ¦.JAPÉÌ ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁUÀgÀd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÀr©r ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ¨ÉÃ£É EzÀÄÝzÀÝjAzÀ, ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ aPÀàªÀÄä EªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ CzÉà ¢ªÀ¸À ªÉÊzÁåzsÀPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉà ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀzÀj £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:09/01/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 01/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ

¢£ÁAPÀ:29/11/2014 gÀAzÀÄ 9 ¦JA PÉÌ UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀªÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀ®V §rAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!