By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 6, 2015

          
AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 6/1/2015 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ UÀÄ£ÉßUÀ¼À ªÀiÁ»w.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ 04-01-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°èzÁÝUÀ CzÉà NtÂAiÀÄ eÁ£À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëªÀÄ¥Àà ¥Áån FvÀ£ÀÄ vɯÉUÉ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV  w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ. vÀªÀÄä Hj£À §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ ¤AvÁUÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ §AzÉÃ¥Àà QµÀÖ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀ£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£ÀUÉ £ÀÆQ¹ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ eÉÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ UÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ vÀPÀët vÁ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀgÀÄ PÀÆqÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C¯Éè ¤AwzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ eÁ£À¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ «ZÁj¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀÄUÀð¥Àà C®ÆègÀ (£ÁAiÉÆÌÃr) ¸ÁB aAvÀ£À¥À°è FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢üUÉ K¯É ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀÄ EªÀvÀÄÛ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É ¤£ÀUÉ CAvÁ CAzÀÄ ¦gÁå¢üUÉ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ MvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀqÀ §AzÀ d£ÀgÀÄ ©r¹zÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
             
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢£ÁAPÀ; 06/01/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¤Ã°¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ Z˪Áít ªÀAiÀiÁ; 27 ªÀµÀð G; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; ºÉÆgÀÄAZÁ vÁAqÁ vÁ.f-AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, PÀ¼ÉzÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÆÃgÀÄAZÁ vÁAqÁzÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÉrØ ZÀªÁít EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃgÀÄAZÁ vÁAqÁzÀ°è ®A¨Át ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ £ÀqÉ¢vÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, 1) gÁºÀÄ® 06 ªÀµÀð 2) gÁPÉñÀ 05 ªÀµÀð 3) gÁeÉñÀ 04 ªÀµÀð JA§ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÁÝgÉ.
        «ªÁºÀ £ÀAvÀgÀ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀPÉÌ zÀÄrAiÀÄ®Ä PÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzɪÀÅ £ÀAvÀgÀ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¢£Á®Ä ºÀtPÁÌV ¦Ãr¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQzÀAvÉ ªÀiÁr ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¢£Á®Ä QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ 03 ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ fêÀ£À ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§ D¸É¬ÄAzÀ CªÀ£ÀÄ JµÀÄÖ PÀµÀÖ PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀºÀ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ EzÉÝãÀÄ. vÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð¢AzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ¯ÁrÃeï UÀ°èAiÀÄ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢£À £À£ÀߣÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ.
      ªÀÄvÉÛ E°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ CzÉà jÃw QgÀÄPÀļÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄgÀĪÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ £À£Àß CvÉÛ ªÀÄAVè¨Á¬Ä PÀÆqÁ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ¸ÉÃj £À£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.
       ¢£ÁAPÀ; 28/12/2014 gÀAzÀÄ £À£Àß CtÚA¢AiÀÄgÁzÀ 1) ªÀÄAUÁå 2) ºÀjÃAiÀiÁ EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä §A¢zÀÝgÀÄ. CzÉ ¢£ÁAPÀ; 28/12/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ £À£Àß UÀAqÀ PÀÆrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ §qÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ £À£ÀߣÀÆß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä dUÀ¼À £ÉÆÃr AiÀiÁPÉà F jÃw dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ PÉýzÁÝUÀ, ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JAzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ.
    DzÀ PÁgÀt zÀAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ PÉÆr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è PÉýPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2015 PÀ®A. 498(J), 323, 506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÀÆgÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ 06/01/2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33,Dgï-5017 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ PÉÆ»®ÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀUÀ¯Á¥sÀÄgÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ªÉÄð£À ¹Ìqï ªÀiÁr ©æeÉÎ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj C¥ÀUÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ

             ದಿನಾಂಕ 06/01/2015  ರಂದು 8 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ  ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಂಬಾವಿ ಯಿಂದ ಒಂದು  ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು  ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು  ಹೊರಟು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 8-15 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುವಿನ ಸಂಬಂದಿಕನಾದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ವಯಾ|| 35 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಕುರಬ ಸಾ|| ಮಲ್ಲಾ ಬಿ  ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು  ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ಗಾಯಾಳು ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ  ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ವಯಾ|| 38 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಕುರಬ ಸಾ|| ಮಲ್ಲಾ ಬಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ ಮೊಟಾರ ನಂ ಕೆಎ-33-ಕ್ಯೂ-7684 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲದಿಂದ  ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 7-30 ಪಿ ಎಂ ದ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಕೆಂಬಾವಿ ಮಲ್ಲಾ ರೋಡ ಬಸವನ ಗುಡಿದಾಟಿ ಬ್ರೀಜ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ  ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಹಾಗುನಿರ್ಲಕ್ಷ ತನದಿಂದ  ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಸೈಕಲ ಮೊಟಾರಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ತಲೆಯ ಬಲಗಡೆ ಬಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಹಣೆಗೆ ನಡುವೆ ಬಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋದ ವಾಹನ ಯಾವುದೆಂಬುವದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಾ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಬಾವಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾನೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 03/2015 ಕಲಂ 279 338 ಐ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ ಎಂ ವಿ ಯ್ಯಾಕ್ಟ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!