By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 5, 2015


AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 5/1/2015 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ UÀÄ£ÉßUÀ¼À ªÀiÁ»w.
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
        ¢:03/01/2015gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DgÉƦ ±ÀAPÀæUËqÀ ©gÀzÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üÃgÁå¢UÉ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gÀ PÉÆqÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ ±ÀAPÀæUËqÀ ©gÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¨ÉqÀ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§gÀ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ J£Á¬ÄvÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§gÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É ¨ÉÃqÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:04/01/2015gÀAzÀÄ ±ÀAPÀæUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀwUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤Ã J°è E¢Ý ¤£Àß UÀAqÀ J°è EzÁÝ£À ¤Ã£ÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ ¨Á PÉ®¸À EzÉ ¸Àé®à ¤£Àß ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ±ÀAPÀæUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ¤UÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹  EzÀÄ J¯Áè ¸Àj C®è CAzÁUÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢: 04/01/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ QvÀÆÛgÀ ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ §¸ÀtÚ UÀÄAqÀ®UÉÃjgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ °AUÁAiÀÄvÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ CªÀgÀ°è DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ “J¯Éà ¨ÉÃqÀ ¨sÉÆøÀÆr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ±ÀAPÀæUËqÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÉlÖ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÉ” CAvÁ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ “£À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§gÀ£ÀÄß ±ÀAPÀæUËqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¥ÉÆãïUÉ ºÀaÑ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ CªÀgÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÊ¢gÀĪÀÅ¢®è” CAvÁ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀzÀÝ® PÉý C°èUÉ §AzÀ PÁ¹ªÀiï¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ dPÁw, ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ gÁd¸Á§ dPÁw EªÀgÀÄ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUÉ PÀÄqÀUÉÆð¤AzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦ügÁå¢UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
             
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ: 05-01-2015 gÀAzÀÄ 2 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀAVAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ dħ®¥Àà  ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄä ªÀÄƪÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀAV vÁAiÀĪÀÄä¼À UÀAqÀ£ÁzÀ dħ®¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAr¢Ý ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ

              ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ
          ¢£ÁAPÀ: 04-01-2015 gÀ 11 ¦.JA. ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05-01-2015 gÀ 1 J.JA. zÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®ètUËqÀ ªÀqÉÆØqÀV ¸Á:£ÁAiÀÄ̯ï EªÀgÀ £ÁAiÀÄÌ¯ï ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 214 gÀ d«ÄãÀ£À°è CAzÁdÄ 100 jAzÀÀ 150 QéAl®zÀµÀÄÖ ©r¹ UÀÄqÉØ ºÁQzÀ ºÀwÛAiÀÄ°è  CAzÁdÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 QéAl®zÀµÀÄÖ C.Q 80 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À  ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà 7-8 d£À PÀ¼ÀîgÀÄ  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 28 J¯ï- 5228 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CªÀ¸ÀgÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ
               ¢£ÁAPÀ 05/12/2015  gÀAzÀÄ  9=45 ¦ JA PÉÌ CfðzÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. 17 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÆ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/12/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁå¢ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ  ±ÀgÀt¥Àà  EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É JwÛ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆÃgÁV aÃjzÀ¼ÀÄ DUÀ ºÉAqÀw ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ »AzÉ PÀÆUÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ ªÉÃUÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ DUÀ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀw §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹zÀÄÝ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄrPÁqÀ¯ÁV HgÀ°è J°èAiÀÄÄ PÁt°¯Áè £ÀAvÀgÀ CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ J¯Áè  ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ºÀÄqÀPÁqÀ¯ÁV ¹UÀ°¯Áè ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃ¯É PÉA¨Á« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2015 PÀ®A 366 (J) 109 ¸ÀA 149 L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!