By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 29, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2015 PÀ®A; 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 29-01-2015 gÀAzÀÄ 02.00 ¦.JªÀiï PÉÌ f.f.ºÉZï AiÀiÁzÀVj ¬ÄAzÀ Dgï.n.J JªÀiï.J¯ï.¹ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¸Á§gÉrØ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¹¢Ý ¸Á|| ¸ÀzÀgÀ zÀªÁðd AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 03.45 ¦.JªÀiï PÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä zÀUÁð PÁæ¸À¢AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-33-J-1229 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉ ºÉÆgÉmÉ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ¸Á|| CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ £ÀªÀÄä DmÉÆà CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀzÁn PÀgÉzÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ £ÀªÀÄä »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ £ÁªÀÅ ºÉÆgÀl DmÉÆÃPÉÌ NªÀgÀmÉPïªÀiÁr ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV MªÉÄä¯É ¹ÌqïDV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. ºÁUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ºÉÆgÀnzÀÝ DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀݪÀ¤UÉ ºÁAiÀĸÀĪÀ¸ÀA¨sÀªÀ¢AzÀ DmÉÆà ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖ ¨ÉæPï ºÁQzÁUÀ £ÀªÀÄä DmÉÆà PÀÆqÁ MªÉÄä¯É ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ £ÁªÉ®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 01.30 ¦.JªÀiï DVvÀÄÛ.
             CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVªÉ. £À£ÀßAvÉ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà UÀAmÉÃgÀ ¸Á|| ±ÉnÖàPÉÃj J£ÀÄߪÀªÀjUÉ §®UÁ°UÉ §®UÀqÉ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. DmÉÆÃZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd FvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. DmÉÆÃzÀ°è ªÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ªÀÄÄzÁß¼À ¸Á|| CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï EªÀjUÉ JgÀqÀÆ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÀqÉ vÉÆqÉUÉ §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ §®¥ÀPÉÌAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. CzÀgÀAvÉ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ zÉêÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ J£ÀÄߪÀªÀ½UÉ §®UÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ §UÉÎ PÉüÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¹¢Ý EzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33-Dgï-5776 EzÀÄÝ ¸ÀzÀj £ÀgÀ¹AUÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃzÀ ªÀÄÄAzÉ ¹ÌqïDV ©¢ÝzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀ ªÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÆ PÀÆqÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2015 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2015 PÀ®A; 352, 354, 448, 506 L¦¹:-

          ¢£ÁAPÀ: 29-10-2015 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV zsÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj zsÁªÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw CdÄUÀ° ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀC° C¥sÀµÁqÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ C£Àéj ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ UÀįÁªÀÄ ªÀĺÀäzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ EzÀÄÝ, ªÀµÀðPÉÆÌAzÀÄ ¨Áj ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁrUÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 11-12-2014 gÀAzÀÄ C£Àéj ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ J¸ÉzÀÄ ºÁQzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ §A¢zÀÝ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ²æà SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆ¢ÝÃ£ï ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆå ¥sÁå¤ì ¥sÀÄlªÉÃgï CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æà C§ÄÝ® £À¬ÄêÀiï UÉÆÃV EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAf¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±À PÉýzÀgÀÆ FUÀ¯Éà ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ J¸ÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨sÀAiÀÄ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2015 PÀ®A: 352,354,448,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. 

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/2015 PÀ®A 498(J), 115, 306 ¸ÀA 34 L¦¹:-
      ¦AiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà £ÁUÀgÀ§Ar ¸Á:PÀqÉÃZÀÆgÀÄ vÁ:f:AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ  CAdªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß PÀqÉÃZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÉà DzÀ gÀªÉÄñÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀÆ£Á(¹n)AiÀÄ°è EgÀÄvÁÛgÉ. ¦AiÀiÁð¢ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ®UÀßQÌAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà ¨ÉÃgÉ ºÉtÂÚ£À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ«gÀĪÀ PÁgÀt vÀAVAiÀiÁzÀ CAdªÀÄä½UÉ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà «£ÁPÁgÀt ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉAiÀiÁV ªÀÄ£À¹ìUÉ w½AiÀįÁgÀzÉà UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ:28/01/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ PÀÄrzÀÄ FUÀ jªÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÁªÀÅ-§zÀÄQ£À°è EzÀÄÝ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ, ªÀiÁªÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj, CvÉÛ DzɪÀÄä EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/2015 PÀ®A 454,380 L¦¹:-
       ¦AiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ°ªÀÄUÀ¥Àà ªÀįÉè² ¸Á:zÉÆqÀظÀA§gÀ vÁ:f:AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:28/01/2015gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀAPÀ¸ÀA§gÀ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ, C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà EªÀj§âgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ Qð vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁj ºÁUÀÆ PÀnÖUÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 20 vÉƯÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨É½îAiÀÄ PÀqÀUÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 12,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ, 200 UÁæA §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ C.Q.6,12,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹:-
     ¢: 29/01/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉêÀÄtÚ PÁªÀÄuÉÆÚÃgÀ ªÀ| 28 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ºÀAiÀiÁå¼À (©)UÁæªÀÄzÀ ºÀAiÀiÁå¼À°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀAUÉƽîgÁAiÀÄtÚ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀ®Äè gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯É ªÀÄPÀ̼Áå ¤£Éß gÁwæ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä eÁwAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrÃj ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÄ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÄ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¥ÀzÀätÚªÀgÀ, ¸ÀPÉæ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÁªÀÄuÉÆÚÃgÀ, ¸ÀPÉæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÉÆãÁ®, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà D±À£Á¼À EªÀjUÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ. 
  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2015 PÀ®A 323,342,354,506 ¸ÀA 34 L¦¹:-
           ¢: 29/01/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¸ËªÀiÁå vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉ vÀªÀÄä PÁj£À°è vÀªÀÄä Hj¤AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ PÁgÀ ¤°è¹ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ±ËZÁå®AiÀÄzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¨Á¬ÄUÉ UÀªÀiï ¥ÀnÖ CAn¹ DPÉAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ ªÉïï¤AzÀ PÉÊPÁ®ÄPÀnÖ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀÆrºÁQ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2015 PÀ®A: 379 ಐಪಿಸಿ:-
        ದಿನಾಂಕ 29.01.2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಟಣಕೇದಾರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿ ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 26.01.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಪಿ ಎಮ್ ದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 27.01.2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿ 10.30 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸು ಪೆಟ್ರೋಲ ಬಂಕ ಎದುರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎ-8403 ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 13/2015 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2015 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹:-
          ¢£ÁAPÀ:29/01/2015 gÀAzÀÄ 9-45 J.JA PÉÌ ©üà UÀÄr-±ÀºÁ¥sÀÆgÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ ±ÀSÁ¥ÀÄgÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 32/JA-8358 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©üà UÀÄr PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.33/J¯ï-6085 £ÉÃzÀÝgÀ  ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀSÁ¥ÀÆgÀ PÀªÀiÁ£À zÁn gÉÆÃqï PÁæ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CA§tÚ, ªÀÄ°è£ÁxÀ EªÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!