By blogger on ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 28, 2015Yadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/2015 PÀ®A 323,504,506,354,448 ¸ÀA.34 L.¦.¹:-

     ¢£ÁAPÀ:28/01/2015 gÀAzÀÄ 08:50 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ UÀÄAqÀ®PÉÆAqÀ ªÀ:49 eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á:ªÀ£ÀzÀÄUÁð vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

       
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2015 PÀ®A 279.338L,¦¹ ¸ÀA. 187 L,JªÀiï,« DPÀÖ
         ದಿನಾಂಕ 28/01/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 21-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಯಾಳುದಾರನನ್ನು ವಿಚಾರಿ ಗಾಯಾಳುವಿನ ಅಣ್ಣ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮರೇಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತೆಲಗರ ಸಾಃ ದೋರನಳ್ಳಿ ಇವರು ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮದೇವಪ್ಪ ವಯ 24 ವರ್ಷ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-33-ಹೆಚ್-8998 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ  ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅದೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತಿದ್ದಾಗ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತಿದ್ದಾಗ ಆಂದ್ರದವರ ಹತ್ತಿ ಗೋದಾಮಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಹಾಪೂರ-ಯಾದಗಿರ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಿ.ಮಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ-33-2539 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಗಂಬೀರ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!