By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 26, 2015Yadgir District Reported Crimes 


PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢£ÁAPÀ 26/01/2015 gÀAzÀÄ 4-15 ¦ JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw  AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄt¸ÀVqÀ ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| PÀÆ° ¸Á|| ªÀ£ÀzÀÄUÀð vÁ|| ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è ºÉý mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ  £ÁªÀÅ ¥Àæw¢£À PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀÄA¢ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÀwÛ©r¸À®Ä ºÁUÀÄ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä £ÀªÀÄÆäj£À 8-10 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ. CzÀgÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/01/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀPÀÌzÀ ZÉ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉưøÀ ¥Án® eÁ|| PÀ§â°UÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ©r¸À®Ä KªÀÇgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄä ªÉÄÊzÀÄ£À£À ºÉAqÀw (vÀAV) AiÀiÁzÀ CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ ¨ÁUÀ¥Àà ºÀÄt¸ÀVqÀ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ©ÃªÀĨÁ¬Ä PÁ²gÁd.CAiÀÄåªÀÄä ¤±Á¤.CªÀÄÈvÀ¨Á¬Ä UÀAªÁgÀ. ZÀAzÀªÀÄä zÀÄzÉPÉÆAqÀ. zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ©ÃªÀÄtÚ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ. £ÁUÀªÀÄä zÀÄzÉPÉÆAqÀ. «gÉñÀ ªÀqÀØgÀ. ªÀįÉèñÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä. ¸À«vÁ vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ. ºÁUÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄä J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ lA.lA CmÉÆà £ÀA PÉJ-33-9377 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ KªÀÇgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÀwÛ ©r¹ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÁå£À 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄvÉÛ CzÉà CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmɪÀÅ. DUÀ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ 1 Q. «Äà zÀµÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°è §¼À¨sÀnÖ KªÀÇgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ E½eÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀzÀj lAlA CmÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §®©ÃªÀÄ eÁ|| PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á|| ªÀĺÀ®gÉÆÃeÁ vÁ|| ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MªÉÄä¯É CmÉÆêÀ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CmÉÆÃzÀ §®UÁ°AiÀÄÆ PÀmÁÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ EgÀĪÀ ªÀÄ¼É ¤ÃjUÁV ¤«Äð¹zÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ. CmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ. £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ CAiÀÄåªÀÄä¼ÀÄ CmÉÆÃzÀ PɼÀUÉ DV vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR eÉÆÃgÁV eÉfÓ. §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Ájà UÁAiÀĪÁV vÀ¯É ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁV ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÄ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ. ZÀAzÀªÀÄä . zÉêÀªÀÄä. £ÁUÀªÀÄä.«gÉñÀ. ªÀįÉèñÀ¥Àà. ¸À«vÁ.©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ.ªÀiÁ£ÀªÀÄä.EªÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ. ©ÃªÀĨÁ¬Ä.CAiÀÄåªÀÄä ¤±Á¤.CªÀÄÈvÀ¨Á¬Ä. EªÀjUÉ ¸ÁzÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ. £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV¯Áè.£ÁªÀÅ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃzÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr vÀPÀët CA§Ä¯ÉãÀìUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ 108 CA§Ä¯É£Àì §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ.
              PÁgÀt ¸ÀzÀj WÀl£É lAlA CmÉÆà £ÀA PÉJ-33-9377 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §®©ÃªÀÄ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lAlA ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DVzÀÄÝ. lA lA ¥À°Ö ªÀiÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ CAiÀÄåªÀÄä¼À ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè EzÀÄÝ. ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨Á« oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2015 PÀ®A 279 337 338 304(J) L ¦ ¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L JA « AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ; 26/01/2015 gÀAzÀÄ 5-40 ¦.JªÀiï PÉÌ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ. ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÀÄ®V ªÀAiÀiÁ; 38 ªÀµÀð eÁ; J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G; £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÁ«ÄðPÀ ¸Á; »ÃgÉCUÀ¹ ºÁ°ªÀ¹Û: £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÁ¯ÉÆä CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/01/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà gÁªÀÄdUÀ®PÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä £ÀUÀgÀ ¸À¨sɬÄAzÀ £ÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀĪÀ PÁ¯ÉÆäUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ »ÃUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÁªÀÅ wgÀÄUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36, EJ¥sï-3317 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆvÉAiÀiÁV ºÉÆgÀnzÀÝ £À«Ää§âjUÉ §®ªÁV rQÌ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CzÀjAzÁV £À£ÀUÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà EªÀjUÉ §®UÀqÉ Q«UÉ  §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ £ÀªÀÄUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV zÉêÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà §ÆªÀtÚ£ÀªÀgÀ ¸Á; zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ  vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà £ÁAiÀÄÌ® ¸Á; ¸ÀzÀgÀ zÀªÁðeÁ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
      ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36, EJ¥sï-3317 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ zÉêÀgÁd EªÀ£À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÀÆgÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢£ÁAPÀ; 26/01/2015 gÀAzÀÄ 2-30 ¦.JªÀiï PÉÌ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ. ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ; 22 ªÀµÀð eÁ; gÉrØ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; oÁuÁUÀÄA¢ vÁ; AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:26/01/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ zÀAqÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ E§âgÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, J¯ï-2097 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ «Ä¤«zsÁ£À ¸ËzsÀ PÀlÖqÀzÀ DªÀgÀtzÉƼÀVAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£Éà MªÉÄäÃ¯É £Á£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ gÉÆÃrUÉ CqÀتÁV l£Àð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÉƼÀ PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ zÀAqÀ¥Àà¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ UÁAiÀĪÁVzÉ. JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ mÁæPÀÖgï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-33, nJ-5494 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß C¯Éèà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛV®è £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1-30 ¦JªÀiï DVvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ zÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ £ÀªÀÄUÉ rQÌ ¥Àr¹ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ mÁæPÀÖgï£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÀÆgÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ
         ¢£ÁAPÀ 26/01/2015 gÀAzÀÄ 3 ¦ JA PÉÌ CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ  ²æäªÁ¸À¥ÀÆgÁ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ (¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ) G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| QgÀzÀ½î  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQà PÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 23/01/2015gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¨ÁUÁå²æà EªÀgÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß MUÉAiÀÄ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ £ÀªÀÄÆägÀ PÀÄgÀ§ d£ÁAUÀzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÉUÉÎÃj  J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ ¤£Àß §mÉÖUÀ¼ÀÄ J°èªÉ C°èAiÀiÁPÉ MUÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ PÉýgÀÄvÁÛ£É. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ºÉAqÀw £À£ÀUÉ §AzÀÄ ºÉýzÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ ¤AUÀ¥Àà J°èzÁÝ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CAvÁ £À£Àß ºÉAqÀw ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 23/01/2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦ JA zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¤AUÀ¥Àà C¯Éè ¤AwzÀÄÝ ¤AwzÀÝ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ ºÉÆÃV £Á£ÀÄ AiÀiÁPÀ¥Àà £À£Àß ºÉAqÀwUÉ J°è §mÉÖUÀ¼ÀÄ MUÉAiÀÄÄwÛ C°èAiÀiÁPÀ MUÉAiÀÄÄwÛà E°èAiÀiÁPÀ MUÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉý¢AiÀÄAvÁ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ JAzÀgÉ ¤£ÀUÉ AiÀiÁAUÀ PÁtĸÁÛzÀ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉýzÀgÉãÁ¬ÄvÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ CAvÁ CAzÁUÀ ºÉAUÀ¸ÀjUÉ ªÀiÁvÁqÀ®Ä ¤£ÀUÉ £ÁaPÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ ¤£ÀUÉ CPÀÌvÀAVAiÀĪÀgÀÄ E®èªÉãÀÄ CAvÁ £Á£ÀÄ CAzÁUÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¨ÉÃqÀgÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ §ºÁ¼À DVzÉ K ¸ÉAmÁ QwÛPÉƼÀÄîwÛà £Á£ÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ PÉý¢¤ £ÉÆÃqÀÄ K ¸ÉAmÁ QwÛPÉƼÀÄîwÛâ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É CAzÀªÀ£É £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃzÁÝUÀ DUÀ £Á£ÀÄ agÁrzÁUÀ C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ 1) AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà PÀPÀ̸ÀUÉÃj 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÉƸÀªÀĤ 3) gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà ªÀqÀØgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ EªÀgÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ £À£ÀUÉ E£ÀÄß §ºÁ¼À ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä Hj£À »jAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹zÉ£ÀÄ CªÀgÀÄ HgÀ ªÀiÁvÀÄ EzÉ E¯Éè K£ÁzÀgÉ §Ä¢Ý ºÉüÉÆÃt CAvÁ CA¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÉ DzÀgÉ HgÀ°è CªÀjUÉ AiÀiÁgÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀ°¯Áè ªÀÄvÉÛ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄA¢ªÀÄÄAzÉ K£À ¸ÉAmÁ QvÀÄÛPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ wgÀÄUÁqÀÄwzÀÄÝ PÁgÀt £À£ÀUÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. £À£ÀUÉ CµÉÖãÀÄ ¥ÉmÁÖV¯Áè £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè. CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨Á« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2015 PÀ®A 504.323.L ¦ ¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¹ì J¹Ö ¦J AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ 26/01/2015 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAV ºÁUÀÆ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄgÀUÉÆüÀPÉÌ ºÉÆÃV AiÀÄgÀUÉÆüÀ¢AzÀ MAzÀÄ lAlA PÉJ-33-J- 2125 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ  vÀ£Àß lAlA£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  vÀ£Àß ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ   ºÁf¸Á§ ºÀjd£À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö  ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ   wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ 9-10 ¦JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!