By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 25, 2015Yadgir District Reported Crimes 

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢£ÁAPÀ:25/01/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á¼É £ÉqÉAiÀÄĪÀ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ CAUÀªÁV ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÁ¬Ä PÁ¯ÉƤAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀgÀAr ¸ÀéZÀÑvÁ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸ÁªÀÇgÀ ¸Á:¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ZÀgÀArAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀĨÉÃr JAzÀÄ §Azï ªÀiÁr¹zÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁ«ÄðPÀjUÉ KPÉ PÀĽvÀÄPÉÆAr¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ §AzÀÄ PÉ®¸À §Azï ªÀiÁr¹zÁÝ£É JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ£À eÁUÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÉÆUÀĪÀÅ¢®è ¥ÀAZÁ¬Äw¬ÄAzÀ vÉUɹzÀ ZÀgÀArAiÀįÉè ¤ÃgÀÄ ºÉÆUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ,  C°è ¤AwzÁÝUÀ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÁj£À°è C°èUÉ MªÉÄä¯É §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ vÀ£Àß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ KlÄ ºÉÆqÉzÀÄ ZÀgÀAr KPÉ vÉUɸÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉAiÀÄÄåvÁÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É  ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢£ÁAPÀ:25/01/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ PÁåvÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀæ¥ÀàUËqÀ FvÀ¤UÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ,  ¹zÀÝ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¨É¼ÀV¤AzÀ ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà «µÀAiÀĪÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/01/2015gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀæ¥ÀàUËqÀ PÁåvÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀªÀ£Éà “D ªÀÄUÀ ¹zÁå J°èzÁÝ£É, CªÀ¤UÉ EªÀvÀÄÛ ©qÀĪÀÅ¢®è” CAvÁ MzÀgÁåqÀÄvÁÛ §AzÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ K£ÁVzÉ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä “K ¨sÉÆøÀr ¤£Àß ªÀÄUÀ ¹zÁå J°èzÁÝ£É ºÉüÀÄ, J°è §aÑnÖ¢Ý ºÉüÀÄ” CAvÁ CAzÀÄ  PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄ.  ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¯Áè PÉÆÃuÉUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄUÁr   ºÀÄqÀÄQzÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹UÀzÉà EzÁÝUÀ “J°è D ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ J°èzÁÝ£É ºÉüÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛãɔ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É  ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 25.01.2015 gÀAzÀÄ 11-30 J JA PÉÌ J¸ï.ºÉZï.N  vÁ½PÉÆn ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀjAzÀÀ J£ï Dgï 40 f Dgï 60 F ªÉÄÃ¯ï ¸ÀAzÉñÀ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ZËqÀPÉgï ªÀ:50 ªÀµÀð ¸Á: PÀªÀiÁ®¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆqÉPÀ®è ºÀwÛgÀ  C¥ÀWÁvÀ DV zÀÄRB ¥ÀvÀ ºÉÆA¢  ¢£ÁAPÀ 25.01.2015 1030  J JA PÉÌ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£É vÁ½PÉÆnUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ  ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ° dgÀÄVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉPÀÄ CAvÁ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦ J¸ï L gÀªÀgÀÄ J¥sï.J. SÁ£À ºÉZï ¹ 47  ¦¹ 80 ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 234  gÀªÀjUÉ JA J¯ï ¹ «ZÁgÀuÉUÁV vÁ½PÉÆÃn ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ  ¸ÀzÀj ºÉZï ¹  47 gÀªÀgÀÄ  vÁ½PÉÆÃn ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ eÉÆUÀ¥Àà  ZËqÀPÉÃgÀ ªÀ:42 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: »AzÀÄ PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: PÀªÀiÁ®¥ÀÆgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉýPAiÀÄ£ÀÄß 1315 UÀAmɬÄAzÀ 1415 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ C¸À® ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ¦¹ 234 ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦¹ 234 gÀªÀgÀÄ ºÉZï ¹ 47 gÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ C¸À® ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 1515 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ F ªÉÄîÌAqÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀªÀ¤zÀÄÝ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄwÛzÉÝãɠ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ CtÚ ¨Á¼À¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ CtÚ£ÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà £ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èAiÉÄà EgÀÄvÀÛªÉà £ÀªÀÄä CtÚ £ÁUÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ DqÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ DUÁÎUÉÎ gÀ«ªÁgÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ £À£Àß CtÚ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀAvÉUÉ  DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä  ºÉÆUÀÄwÛgÀÄvÁۣɠ »VzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25.012015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ  £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ZËqÀPÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÉƼɥÀà£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CUÀ¹ªÀÄÄAzÉ  gÀªÀgÀ mÁmÁ J¹ UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 33 J-3658  gÀ°è ºÀÄt¸ÀV ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß JgÀqÀÄ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQzÀÄÝ F ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£Àß CtÚ £ÁUÀ¥Àà C®èzÉ £ÀªÀÄÆägÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀjd£À ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ EzÀÄÝ F ªÁºÀ£ÀªÀÅ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É 0705 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ F ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CUÀ¹ªÀÄÄAzÉgÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¨É½UÉÎ 0815 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀjd£À mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀÄt¸ÀV ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÀtªÀÄAvÀ CV¹ªÀÄÄAzÉ£ÀªÀgÀ mÁmÁ J¹ UÀÆqÀì UÁrAiÀÄ°è ºÀÄt¸ÀVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  ºÀÄt¸ÀV £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wÃxÀð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÀtªÀÄAvÀ£ÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɹzÀÄÝ EzÀjAzÁV mÁmÁ  J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ²n£À°è PÀĽwÛzÀÝ ¤ªÀÄä CtÚ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PÉüÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁdÄ«UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ QëAiÀÄ°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ªÁUÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ¤ªÀÄä CtÚ £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÉƼɥÀà PÀÆr CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¤ªÀÄä CtÚ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV  PÉÆqÉPÀ®è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛzÀÄÝ  PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ §gÀ®Ä  w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà£À C½AiÀÄ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CUÀ¹ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ UËqÀgÀ, UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzÀªÀgÀ ºÁUÀÆ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CUÀ¹ªÀÄÄAzÉ gÀªÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr 0845 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆqÉPÀ®è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  £ÀªÀÄä CtÚ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ  G¥ÀZÁgÀºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À vÀ¯É »A¨ÁdÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ §®QëAiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ¥ÀæeÁÕ»£À ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÄÝ PÉÆqÉPÀ®è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÀågÀÄ E®è¢ÝzÀÝjAzÀ C°èAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV  ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ UÀzÉÝ¥Àà CªÀÄgÉÃUËqÀ UËqÀgÀ , UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzÀªÀgÀÄ, §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CUÀ¹ªÀÄÄAzÉ  J®ègÀÆ PÀÆr CtÚ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä  vÁ½PÉÆn ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CtÚ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ vÁæ¸ÀªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝzÀjAzÀ  vÁ½PÉÆÃn ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ vÁ½PÉÆÃn D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £ÀªÀÄä CtÚ  £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ZËqÀPÉÃgÀ  ªÀ:50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ 1045 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ J 33 J-3658  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CUÀ¹ªÀÄÄAzÉ FvÀ£À ¤®ðPÀë¢AzÀ¯Éà ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý §gÉ»¹zÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2015  PÀ®A 279, 304(J) L ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!