By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 2, 2015


AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 2/1/2015 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ UÀÄ£ÉßUÀ¼À ªÀiÁ»w.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
              ¢£ÁAPÀ 30/12/2014 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ PÁuÉAiÀiÁVzÁÝ£É CAvÁ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,     ¢£ÁAPÀ 29/12/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ   ªÀĺÀäzÀgÀ¦üÃPï vÀAzÉ CºÀäzÀºÀĸÉãÀ ZËzÀj ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ PÉÆÃlð£À°è £ÀªÀÄä D¹ÛAiÀÄ «gÀÄzsÀ ºÁQzÀ zsÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥À¸Àì vÉÆÃUÉÆà £À»vÉÆà JPÀ JPÀ D¢äPÉÆà ªÀiÁgÀqÁ¯ÉUÁ, d¯ÁzÀÄAUÁ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ, DUÀ DdÄ ¨ÁdÄ d£ÀgÀÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖgÀÄ, ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÉƺÀäzÀªÉÆòãï PÁuÉAiÀiÁzÀ aAvÉAiÀÄ°è §¼ÀÄ®ÄwÛzÉݪÀÅ. ¢£Á®Ä ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀĺÀäzÀgÀ¦üÃPï ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä ±ÉÃRzÁªÀÇzÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ, vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ±ÉÃRzÁªÀÇzÀ ZËzÀj, ªÀĺÀäzÀfïÁ¤ mÉîgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤ÃªÀÅ PÉÆÃnð£À PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ vÉUÉzÉÆPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£À ªÀÄÆR ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁdÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ, £À£ÀUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÀÆ PÀÆqÁ F HgÀ°è PÁtzÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛUÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ FvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  ºÀwÛPÀÄt ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ qÁå«Ä£À UÀÄqÀØzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, 
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
             ¢£ÁAPÀ 01.01.2015 gÀAzÀÄ 2.30 ¦JªÀiï PÉÌ ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ UÁtUÁ¥ÀÆgÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÁÌV ªÀģɬÄAzÀ MlÄÖ 7 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ  MAzÀÄ SÁ¸ÀV mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.-36/8178 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ¢AzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÉnÖºÀ½î UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ vÁAiÀĪÀÄä zÉë UÀÄr E£ÀÆß ¸Àé®à zÀÆgÀ«gÀĪÁUÀ ©æeï ºÀwÛgÀ 3.30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ SÁ¸ÀV CA§Ä¯É£Àì £ÀA PÉ.J-03. ©-1461 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqï gÀÆmïUÉ §AzÀÄ £Á«gÀĪÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃUÉ ªÀÄAzÀÄUÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À¢AzÀ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄîÎqÉAiÀÄ ªÀÄƼÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ, §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄ®ÄQUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®¨sÀÄdzÀ »AzÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÛ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀ¨ÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £À£ÀߣÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀ ²ªÀA D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj CA§Ä¯É£Àì ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è. CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ¸ÁzÁUÁAiÀÄ UÉÆý¹zÀ   ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
               ದಿನಾಂಕ 03/01/2015 ರಂದು 1-30 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ¦ügÁåzÀ¥sÀPಶ್ರೀ ಅಬ್ದಲ ಬಾಷಾ ತಂದೆ ಬಾಷುಮಿಯ್ಯಾ ಪಿಂಜಾರ ಸಾ|| ತಂಗಡಗಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಸ್ತೂರು ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂಧರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂಗಿಯಾದ ಆಶಾಬಿ ತಂದೆ ಬಾಷುಮಿಯ್ಯಾ ಪಿಂಜಾರ ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ 02/01/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲವಾದರೂ  ಮರಳಿ ಬಾರದೇ ಇರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಅವರ ತಂದೆತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೊಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮ ಹಾಗು ತಂಗಿ ನಸೀರಾಬೇಗಂ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜಾಳಿಯ ಕಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂಗಿ ಆಶಾಬಿ ಈಕೆಯು ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಚೀರಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದ ರೇಪ ಮಾಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತಳಿದಾರ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ವಗೈರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 03/2015 ಕಲಂ 376,302 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 4 PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT 2012 ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು,
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ
                ¢£ÁAPÀ 03/01/2015 gÀAzÀÄ 12-15 J JA PÉÌ  CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æà UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ eÉÆÃUÉ¥Àà dÄUÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ|| 45 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀ§ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÀÆqÀ®V EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 02/01/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä ºÁUÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀĤvÁ½UÉ UÀ©üðt EzÀÝ PÁgÀt D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ vÁ½PÉÆÃmÉUÉ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉA¨Á«UÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ §¹ì£À ¸ËPÀAiÀÄð E®èzÀ PÁgÀt §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è MAzÀÄ lA lA CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-33-7105  £ÉÃzÀÄÝ §AzÀÄ ¤AwzÀÄÝ D CmÉÆêÀ£ÀÄß  ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀnzÉÝêÀÅ 5-15 ¦ JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉëAzÀæ¥Àà ¥ÀÄeÁj AiÀiÁ¼ÀV ¸Á|| PÉA¨Á« EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ læPÀÖgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀmï ºÉÆqÉzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ mÁæöå° CmÉÆÃzÀ §®UÀqÉUÉ §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁV CzÀgÀ°è §®UÀqÉUÉ PÀĽwzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀÄä ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð EªÀ½UÉ §®UÀqÉAiÀÄ ªÉÄ®QUÉ §rzÀÄ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÁUÀÄ §®UÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁV¯Áè. £À£Àß ºÉAqÀwUÉ vÀPÀët CzÉà CmÉÆÃzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà  ºÀjd£À ¸Á|| ªÀiÁ®½î CAvÁ w½¹zÀ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-33-n.J-4167 JAzÀÄ EvÀÄÛ.PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-33-n.J-4167 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀjd£À ¸Á|| ªÀiÁ®½î EªÀgÀ  «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ Cfð¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨Á« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2015 PÀ®A 279.304 (J) L ¦ ¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!