By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 15, 2015Yadgir District Reported Crimes 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ 15-1-15 ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಸುಚಿತರೆಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮೋ/ಸೈ ನಂ ಕೆಎ-33 ಎಲ್- 5039 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕ್ರಾಮಣ ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಳೆ  ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹಳಿಸಗರದಿಂದ Jಮ್ ಕೊಳ್ಳೂರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ 11-30 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇವದುರ್ಗ ಹತ್ತಿಗುಡೂರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಾವೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ  ಮೋ/ಸೈ ಕ್ಕೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ನಂ ಕೆಎ-33 ಎ-2593 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಎಲುಬು ಮುರಿದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಎಲುಬು ಮುರಿದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಚಾಲಕ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ

                 
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ
          ¢: 14/01/2015 gÀAzÀÄ 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-AiÀiÁzÀVÃgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÁAiÀÄÌ® ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀZÀÑqÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-39 eÉ-2309 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ eÁvÁæ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀĤAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-32 ªÉÊ-8965 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀiÁªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ, PÁ°UÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ rQÌ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.   
            
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢£ÁAPÀ 12.01.2015 gÀAzÀÄ £ÀªÀiïä vÀAV UËgÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV UËgÀªÀÄä EªÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Dgï ºÉƸÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ RAqÀ¥Àà vÀAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmɪÀÅ, PÁ¼É ¨É¼ÀUÀÄA¢ vÁAqÁ PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ RAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É  vÉUÀÄÎ §A¢zÀÝjAzÀ ¨ÉæÃPÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ £À£ÀUÉ vÀ¯É §®¨ÁUÀ ªÉÄ®ÄQUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ,§®¨ÁUÀzÀ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ §® ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄĶ×UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÀÄArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj  ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ RAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ£À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ    vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£É £ÀqÉzÁUÀ  ¸ÀªÀÄAiÀÄ 09.30 ¦JªÀiï DVvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw zÉëAzÀæªÀÄä ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£ÀߣÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ zsÀ£ÀéAvÀj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/01/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.10 JJªÀiïUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  PÉJ-33 PÀ-9105 ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ RAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj FvÀ£À ªÉÄÃ¯É  ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
             ¢£ÁAPÀ 14-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ  ºÉÆ£ÀßPÉgÉUÉ UÀAUÁ¸ÁߣÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  zÉêÁ¸ÁÜ£ÀPÉÌ  ¥À®èQÌAiÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¥À®èQÌAiÉÆA¢UÉ vÁ ªÀÄÄAzÉ £Á ªÀÄÄAzÉ CAvÁ zÀ©âPÉÆlÄÖ vÀĽzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ  zÉêÀgÀ ¥À®èQÌAiÉÆA¢UÉ »ÃUÉ J®èjUÀÆ vÀĽzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉà ºÉÃUÉ CAvÁ CAzÁUÀ ªÀµÀð ªÀµÀ𠤪ÀÄä ¥À®èQÌ£Éà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛj , D ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽà ªÀÄUÀ£À ªÀÄÄAzÀÄ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃj CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!