By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 12, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
             ¢£ÁAPÀ: 12-01-2015 gÀAzÀÄ 01.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀ|| 52 ªÀµÀð G|| ¥ÀvÀæPÀvÀð eÁ|| ¨ÁæºÀät ¸Á|| gÁAiÀÄgÀUÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÉʧgÀºÀ¢AzÀ §gÉzÀ Cfð zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ¥ÀwßAiÀiÁzÀ GªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 11.00 J.JªÀiï PÉÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. £Á£ÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §A¢zÉÝ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¥Àwß GªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ 12.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃl Qð ºÁQzÀÄÝ EzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀV£À ¨Éqï gÀƪÀiï£À°èzÀÝ C®ªÀiÁj, ¥ÉnÖUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÆlPÉøï vÉgÉ¢zÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰è DVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1996 E¹«AiÀÄ°è Rjâ¹zÀÝ 2 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ, 2 §AUÁgÀzÀ dĪÀÄÄQ ºÁUÀÆ 1 UÁæA. 2-3 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ PÀ¼ÀĪÀÅ DVªÉ. ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À ªÀiË®å 23,000/- DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £À£Àß ¥Àwß GªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr w½¹zÀ¼ÀÄ.
           ¢£ÁAPÀ: 12-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 J.JªÀiï ¢AzÀ 12.15 ¦.JªÀiï zÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2015 PÀ®A: 454,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ (AiÀÄÄ.r.Dgï)
                 ¢£ÁAPÀ; 12/01/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà ¤dUÀÄt¥Àà PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ UÀuÉñÀ ªÀÄÄAqÁ¸À J£ÀÄߪÀªÀgÀ d«ÄãÀ£ÀÄß °Ãd ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀ ©wÛzÉÝÃ£É eÉÆüÀzÀ ¨É¼É EzÉ. £Á£ÀÄ DUÁ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½UÉƪÉÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ; 11/01/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà M§â ªÀÄ»¼É vÀ£Àß ¹ÃgɬÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀArvÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÆ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ½zÁÝ¼É VqÀzÀ PɼÀUÉ MAzÀÄ ZÀzÁgÀ MAzÀÄ mÁªÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ §»zÉøÉUÉ vÀAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï ZÀA§Ä EzÉ ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÆ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ; 11/01/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 JJªÀiï ¢AzÀ 7-00 JJªÀiï CªÀ¢üAiÀÄ°è §»zÉð¸ÉUÉ §AzÀÄ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ¦Ãmï JvÀÛgÀ«zÀÄÝ CzÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GlÖ ¹ÃgɬÄAzÀ¯Éà vÀ£Àß PÉÆgÀ½UÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ DPÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÁUÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ K£ÀÆ w½AiÀÄzÀAvÁV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃqÀÄwÛzÉÝãÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼É AiÀiÁgÉAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛV®è CªÀ¼À ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.01/2015 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
         ದಿನಾಂಕ 12/01/2015  ರಂದು 7 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿಯರ್ಾದಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಕೂಡಲೂರ ಜಾ|| ಗಾಣಿಗ ಉ|| ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾ||ಸಗರ ಹಾ.ವ|| ಬಾಪುಗೌಡ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ದೂರು ಅಜರ್ಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 10/01/2015 ರಂದು 6-30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿಯರ್ಾದಿ ಹಾಗು ರಮೇಶ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಳೆಮನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-33 ಆರ್- 4554 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ಗೋಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು  ರಮೇಶರವರು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ರಮೇಶ ಇವರು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಶಹಾಪೂರದ ಪರಿವಾರ ಧಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರನಿಂದ  ಒಬ್ಬ  ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಮೇಶ ಇವರಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಪಾದಕ್ಕೆ, ಬಾಯಿಗೆ ತೀವ್ರಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಲಮುಂಗೈ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಡ ಮೊಳಕಾಲು ಮುರಿದ್ದಿದ್ದು , ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅಂತ ವಗೈರೆ ಅಜರ್ಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 06/2015 ಕಲಂ 279,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು  


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!