By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 23, 2015

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ
          ºÀÄgÀ¸ÀUÀÄAqÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸À. £ÀA.134 «¹ÛÃtð 18 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°è DUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd£À ¸À» CªÀ±Àå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:20/01/2015 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆÃ¥ÀvÀ¤UÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸À» ªÀiÁqÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÀÄnÖ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£ÀÄßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ E§âgÀÆ EªÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÁ fªÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2015 PÀ®A 323,324,354,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÀj¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
23/01/2015 ºÀÄt¹ºÉÆÃ¼É UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÉêÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ  52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1950/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û qÀ¦¸À¯Á¬ÄvÀÄ.  .
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 15/01/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß  ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ElÄÖ ªÀÄ®VPÉÆAqÁ  ¢£ÁAPÀ 16/01/2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀ  vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ MAzÁPÉÌ §AzÁUÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÖ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï EgÀ°¯Áè DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è EnÖzÀÄÝ EgÀ°®è , ¢£ÁAPÀ 15/01/2015 gÀ gÁwæ 11 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 16/01/2015 gÀ gÁwæ 2 UÀAmÉAiÀÄ £À¸ÀÄQ£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ PÉJ-33 ºÉZï -0433 2004 ªÀiÁzÀjAiÀÄ  »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï  CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 30.000 (ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ) gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ªÁºÀ£À AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉΠ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 16/01/2015 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ  ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ, AiÀiÁzÀVj , £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃmï UÀÄgÀÄ«ÄlÌ® ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä  ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ½UÉ  ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉΠ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀļÀĪÀÅ ¹UÀ°®è,  EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð PÉÆlÖ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢.
±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

          ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 23/01/2015 ರಂದು 19.15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ಗೋಪ್ಯಾ ರಾಠೋಡ್ ಸಾ|| ಟೊಕಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗ ಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಗೆ ಸರಕಾರದಿಂದ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಾರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸೇರಿದ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ 1 ಎಕರೆ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ:17/01/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂಗಿಯಾದ ಗಮ್ಮಿಬಾಯಿ ಈಕೆಯು ಊರ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ತಡೆದು ಎಲೆ ಸೂಳೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಕೈಯಿಂದ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ  ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.16/2015 ಕಲಂ. 341,323,324,354,504,506 ಸಂ.34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!