By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 8, 2015

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
PÉù£À ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À:- EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/01/2015 gÀAzÀÄ 9-30 JJAPÉÌ  DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ

UÀÄgÀªÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ
           ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 08-01-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ತಹಸಿಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ  ಯಾದಗಿರಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 07-01-14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4-30 ಎ.ಎಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಮಠಕಲ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಸಂ. 291 ರವರು ಚೆಪೆಟ್ಲಾ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ.ಎ-33-ಎ-1497 ಮತ್ತು ಕೆ.ಎ-33-ಎ-2555 ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ  ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಎರಡು ವಾಹನಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  ದಿನಾಂಕ 08-01-14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಹಾರ ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಯಾದಗಿರಿ ರವರು ಹಾಗೂ ನಾನು  ಗುರುಮಠಕಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  1) ವಾಹನ ಸಂ. ಕೆ.ಎ-33-ಎ-1497  ಮತ್ತು 2) ಕೆ.ಎ-33-ಎ-2555 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳು ತೂಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 94 ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳು (41 ರಿಂದ 51) ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ  ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹೆಸರು 1) ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಭಿಮಶೇಪ್ಪ ಸಾಃ ಬೋರಬಂಡ 2) ಸೈಯ್ಯದ ಬಾಬರ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರ ಐಕೂರ ಸಾಃ ಬುಕಾರಿ ಮೊಹಲ್ಲ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸದರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1955 ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ  ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಖದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
         

           ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ Dgï.n.J JªÀiï.J¯ï.¹ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà ²ªÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀ|| 57 ªÀµÀð G|| UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¥ÀA¥ï D¥ÀgÉÃlgï eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ¨ÉƪÀÄä±ÉlÖ£À½î vÁ|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-01-2015 gÀAzÀÄ 2 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À¼ÀzÀ ¥ÀA¦£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀĪÀ¸À®ÄªÁV AiÀiÁzÀVjUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-33/J-3843 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. £À£ÉÆßA¢UÉ £ÀªÀÄÆäj£À ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä CªÀgÀ ¸ÉÆ¸É PÀÄ.ªÀÄgɪÀÄä vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà UÀÄAqÀÄUÀÄwð PÀÄ.«dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd (2 ªÀµÀð), UËgÀªÀÄä UÀAqÀ zsÀªÀÄðtÚ G¥ÁàgÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÀ DmÉÆÃzÀ°è AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÀÄ PÀĽvÀgÀÄ. £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ JªÀiï.r.gÀ¦üÃPÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀl£ÀÄ. »ÃUÉ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ «Ä¤ «zsÁ£À¸ËzsÀ PÀlÖqÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DmÉÆÃZÁ®PÀ gÀ¦üÃPÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É PÀmïªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¥ÀPÀÌzÀ°è DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §® ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, §®ZÀ¥ÉàUÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÉ. UËgÀªÀÄä EªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ zÉÆjUÉÆüÀ EªÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà zÉÆjUÉƼÀ EªÀ½UÉ §®UÉʺÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÉƼÀPÉÊUÉ §® ªÀÄÄAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. «dAiÀÄ®Qëöä (2 ªÀµÀð ªÀÄUÀÄ) EªÀ½UÉ JqÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄgɪÀÄä vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà UÀÄAqÀUÀÄwð EªÀ½UÉ §®UÉÊvÉÆÃgÀ ¨ÉA§½ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉÌ, ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. UÁAiÀÄUÉƪÀÄrzÀÝ £ÁªÀÅ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛêÉ. F C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2-30 ¦.JªÀiï DVvÀÄÛ. DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj DmÉÆÃZÁ®PÀ gÀ¦üÃPÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-33/J-3843 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆãÀ°èzÀÝ £ÀªÉÄä®èjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-01-2014 gÀAzÀÄ 05-45 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2015 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!