By blogger on ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 2014

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ;17/12/2014 gÀAzÀÄ 09.30 J.JAPÉÌ £ÀªÀÄä ¸ÉPÀë£ï D¦Ã¸Àgï ªÀĺÁAvÉñÀ zÉÆj ºÁUÀÆ ¯ÉÊ£ïªÀÄ£ï PÁªÀÄtÚ vÀA/ ªÀÄgÉ¥Àà gÀªÀgÉÆA¢UÉ «zsÀÄåvï ¨ÁQ ©¯ï ªÀ¸ÀÆ° PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®PÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ºÀÄ®PÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ dégÀ §AzÀ PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀ|| 23 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£ÀUÉ dégÀ §A¢ªÉ ¤Ã£ÀÄ ºÀÄ®PÀ¯ïPÉÌ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ 10.20 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ®PÀ® UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀ£ÀÄ DUÀ £ÁªÀÅ ºÀÄ®PÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀÄgÀtÚUËqÀ JA§ÄªÀªÀgÀ «zsÀÄåvï ©¯ï ¨ÁQ EzÀÄÝzÀjAzÀ £ÁªÀÅ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀ£ÀÄ DUÀ UÀÄgÀtÚUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ «zsÀÄåvï PÀA§zÀ ªÉÊgï DPÀ¹äPÀªÁV PÀrzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÊgï DPÀ¹äPÀªÁV £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ PÁªÀÄtÚ vÀA/ ªÀÄgÉ¥Àà E§âjUÉ vÀUÀ°zÀÄÝ, F «zsÀÄåvï C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÁUÀÆ PÁªÀÄtÚ vÀA/ ªÀÄgÉ¥Àà EªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è 10.30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ
  ದಿನಾಂಕ 19-07-14 ರಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುರುಮಠಕಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿ ನಂ. 3 ನೆದ್ದವರು ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ನೆದ್ದವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಇರುವ ಗುರುಮಠಕಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯ ಮನೆ ನಂ. 1-4-129 ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರೋಪಿತ ನಂ. 1 ಮತ್ತು 2 ನೆದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕಬ್ಜೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸದರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ನೆದ್ದವನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ. 3 ನೆದ್ದವನು ತಪ್ಪು ದಾಸ್ತವೇಜು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಿ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ನೆದ್ದವನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ನೆದ್ದವಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.
PÉÆÃqÉÃPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢:09.11.2014 gÀAzÀÄ 00.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ºÀĸÉãï©üà UÀAqÀ £À©Ã¸Á¨ï dPÁw ªÀAiÀÄ:20, G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17.12.2014 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÀÄrªÀĤ ªÀ:21 ªÀµÀð  eÁ: »AzÀÆ (ºÉƯÉAiÀÄ) ¸Á: ºÀÄt¹ºÉÆ¼É vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ°TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÀÄrªÀĤ ªÀ:20 ªÀµÀð eÁ:»AzÀÆ (ºÉƯÉAiÀÄ) G:PÀÆ° ºÀÄt¹ºÉÆ¼É UÁæªÀÄzÀªÀ¤zÀÄÝ  £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ ºÀÄt¹ºÉƼɬÄAzÀ PÀPÉÌÃgÁ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ CªÀ£À eÉÆvÉ £ÀªÀÄä E§âgÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ DmÉÆ ºÀwÛ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è dĪÀÄägÀzÉÆrØ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÀ ¯Áj £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÀAvÀ DmÉÆ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è ¯Áj ¤AwzÀÄÝ CzÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¹zÀ DmÉÆ ªÉÃUÀªÁV ZÀ°¸ÀĪÁUÀ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è ¤AwgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÀ¢zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ,PÀtÄÚºÀħÄâ, ªÀÄÆUÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÉ̮ĩUÉ  ¨sÀ®ªÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CwÃAiÀiÁV gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ªÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ªÁVzÉ EzÀ£ÀÄß PÀAqÀ E¤ß§âgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢UÀ¼ÀÄ ¢V®ÄUÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÁÝgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä°è ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛgÀĪÀ DmÉÆ £ÀA PÉ J 33, 5636 UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ §r¢gÀĪÀ ¯Áj £ÀA PÉ J 49, 0761 DVzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ  £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉPÁV vÀªÀÄä°è PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀ  ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR¥ÀjZÀAiÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉ¸ÀgÀÄ 1) gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÀÄrªÀĤ eÁ: »AzÀÆ ºÉƯÉAiÀÄ ªÀ:20 G:PÀÆ°PÉ®¸À UÁæªÀÄ ºÀÄt¹ºÉƼÉ
PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛgÀĪÀ DmÉÆ £ÀA PÉ J 33 .5636 ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀAvÀºÀ ¯Áj £ÀA PÉ J49.0761 C¥ÀWÁvÀ £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1-15 ªÀÄzÁåºÀß  ¢£ÁAPÀ 17.12.2014
C¥ÀWÁvÀ £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀ : dĪÀÄägÀzÉÆrØ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ (±ÁAvÀ¥ÀÆgÀ §®±ÉÃnÖºÁ¼À ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ)
¥ÀævÀåPÀëzÀ²ðUÀ¼ÀÄ  : ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¸Á: ºÀÄt¹ºÉÆ¼É ªÀ:26 G: PÀÆ°
               ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÁA§¼É ¸Á; ºÀÄt¹ºÉÆ¼É ªÀ:25 G: PÀÆ°
ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2014 PÀ®A 279,338,L ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ 
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17.12.2014.gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉʯÁ¸À vÀA.®PÀÄÌ, ºÀj vÀA.¥ÀÆgÀÄ ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃvÀÄ vÀA. ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁígÀ, ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ £Á®ªÁgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-32-ªÉÊ-5235 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀj vÀA. ¥ÀÆgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  AiÀÄgÀUÉÆüÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ CzÀPÉÌ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄgÀÄvÀÄ, EArPÉÃlgÀ ºÁPÀzÉà EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è PÀvÀÛ®°è ¤°è¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÀj ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃvÀÄ ¨ÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÉʯÁ¸À  FvÀ¤UÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!