By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2014AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
          ¢£ÁAPÀ; 08/12/2014 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. §¸À°AUÀ¥Àà @ ªÀĺÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 3 ªÀµÀð eÁ; ¨ÉÃqÀgÀ (J¸ï.n), G; DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á|| ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 08/12/2014 ºÁUÀÆ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ©Ã¼ÁgÀ ZÀ£ÀÄßUËqÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ EªÀgÀ eÁw PÀ§â°UÀ EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà J¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£É ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¨Áj ¢ªÀiÁPÀÄ ªÀiÁr ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄwÛzÉݯÉèà K¯Éà ¨ÁåqÀ CAvÁ CAzÀgÀÄ. vÀPÀëtªÉà £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ËqÀ¥Àà »rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ F±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà MzÀÝgÀÄ. £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ £É®PÉÌ ¥ÀQÌgÀ¥Àà MwÛ »rzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ªÉÆãÀ¥Àà §AzÀÄ ©r¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ £À£Àß UɼÉAiÀĤUÉ »rPÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ Nr¹zÀgÀÄ. CzÀ®èzÉ AiÀÄ®è¥Àà vÉ®UÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄjUÉ ©¹ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ ¤£ÀߣÀÆß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ MzÀÝgÀÄ. ¥ÀQÌgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj ¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀļÉà ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©qÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ PÀÆUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ §j ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ £ÉÆêÀÅ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛ C¼ÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©ÃgÀ£Á¼À EªÀjUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ UÁAiÀĪÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀivÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄjUÉ £ÉÆêÁUÀÄwÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£ÀågÉ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄjUÉ eÁw ¤AzÀ£É, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ, ªÀiÁgÀuÁAwÃPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr §jUÁAiÀÄ ªÀiÁr ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢¹ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁAzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.258/2014 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 307, 504, 506, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1), (10) J¸ï.¹/J¸ï.n DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
         ¢£ÁAPÀ 08/12/2014 gÀAzÀÄ 00-15 JJªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÀvÁÌgÀ zsÁ¨ÁzÀ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï  ºÉ«qÀÆån ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉJ-32 JPÀì-4065 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄïɠ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß MAzÀÄ »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ PÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ. 

        ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

    ¢£ÁAPÀ 08/12/2014 gÀAzÀÄ 9 JJªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ  ¤ÃrzÉÝãÉAzsÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß gÀÆ«Ä£À°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¥Áèn£À «µÀAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¸Éà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CAzÀÄ UÁrAiÀÄ°è EzÀÝ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÀ UÀÄgÀĸÁé«Ä FvÀ£ÀÄ C«£Á±À¤UÉ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁrzÀÝjAzÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ CAvÀ  ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. 
 
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

             ದಿನಾಂಕ 07/12/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹಣಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಏಸೆಗಾರ ಆಟ ನೋಡಲು ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹೊಗಿ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಜೇವಗರ್ಿ, ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 08/12/2014ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 07.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ  ಇರುವ ಹಣಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಣೆಯ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳುರು , ಹಣಂತರಾಯ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಅದೆ ವೇಳಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲೇ ಮರ್ಯಾ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಈಗ ಬಾರಲೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬರಲಿ ಅಂತಾ ಅಂದವರೆ ಭೀಮರಾಯ ಜೇವಗರ್ಿ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗಾಲು ಮೋಳಕಾಲು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಎಡಗೈಯ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಮಾಡಿದರು ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ ಬಡಿಗೇರ ಇವರು ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದಾಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳುರು , ಹಣಮಂತ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ದೆವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕಿರಿ ಹೈಯ್ಯಾಳ ದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಸಿರೆ ದಬ್ಬಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
          ದಿನಾಂಕ 08/12/2014 ರಂದು ಮಂಜಾನೆ 07.30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಹಳೆ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ದೋರನಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೊಗುವ ಅಟೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಬಂದು ಎ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಪ್ಲಾಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಮುಗಿಸೆ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಎಡಗೈಯ ಮದ್ಯಾದ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ವಗರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶ
AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ 08/12/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°è¥ÀÄgÀ zÉÆqÀØvÁAqÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖzÀ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀUÀÎ ©ZÀÄÑwÛzÁÝUÀ £Á¬Ä ¨ÉÆUÀ¼ÀĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.
¢£ÁAPÀ 29/11/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  MtUÀ°PÉÌ ºÁQzÀÝ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉüÉUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀ PÀÄjUÀ¼ÀÄ w£ÀÄßwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀzÀj PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß Nr¸À®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ Nr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁåZÀÒ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÃ, ¨ÉÆøÀr ¸Àƽ, gÀArà £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj  CAvÁ CAzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁåZÀÒ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ
         ದಿನಾಂಕ 06-12-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ತಂದೆ ಚಂಡ್ರಿಕಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ (ಎಸ್.ಡಬ್ಲು.ಎಂ-1) ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೇಟ ಶೆಡ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾಧಿ  ಮರಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-30 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಗುರುಮಠಕಲಗೆ ಬರುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರೈಸ್ ಮಿಲ ಮುಂದುಗಡೆ ತನ್ನ ಜಿಪನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಪೀಕಪ್ ಗೂಡ್ಸ ವಾಹನವನ್ನು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಜೀಪಿನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಜೀಪಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಎಳೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಲೇ ಚೋದ ಸೂಳಿ ಮಗನೆ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಗ್ಗಿನಿಂದ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ , ಗೋಧಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಿ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಕ್ರೀಕೆಟ ಸ್ಟಂಪ, ಬಡಿಗೆ, ಹಾಗೂ ರಾಡಿನಿಂಡ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ತೊಡರು ಜಗ್ಗಿ ಭಾರಿ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ  ಅಪರಾಧ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!