By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2014¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.
   EAzÀÄ ¢:05/12/14gÀAzÀÄ 10.40JJªÀiïPÉÌ PÀqÉÃZÀÆgÀ-¨ÉƪÀÄägÁ®zÉÆrØ gÉÆÃqÀ D¢ §¸ÀªÀtÚ UÀÄr ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃA¢ vÀgÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL, ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CPÀæªÀÄ ªÁV ¸ÉÃA¢ vÀgÀÄwÛzÀÝ  ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CgÉÆævÀ¤AzÀ MAzÀÄ °lj£À 35 ¥ÁQlÄUÀ¼ÀÄ C.Q 350/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄÝ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°£À MAzÀÄ °lgÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁåA¥À¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÉëà PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉÛÃPÀ ¨Ál®°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G½zÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ £Á±À ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ 30/11/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ dAiÀiÁ ¯ÁqÀÓ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÉÄÃ¯É ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è «ÄÃnAUï EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C°èUÉ ºÉÆÃV «ÄÃnAUÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 5-30 ¦.JªÀiï PÉÌ PɼÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆà ¸ÉÊ  £ÀA PÉJ-33 J¯ï- 3927 C.Q|| 45,000-00 gÀÆ EgÀ°¯Áè, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹Q̯Áè CAvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
         ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 05/12/2014 ರಂದು ಜಿಜಿಹೆಚ್ ಶಹಾಪೂರದ ಇಂದ 4.30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿಇದೆ ಅಂತಫೋನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಹೆಚ್.ಸಿ 73 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶೇಕಪ್ಪ ಕನಗೊಂಡ ಸಾ|| ದೋರನಳ್ಳಿ ಈತನು ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 5/12/14 ರಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಶೇಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿನ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಳ್ಳೆಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-33 ಎಲ್- 8243  ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದೋರನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಹಾಪೂರ ರೋಡಿನಮೇಲೆ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-01 ಎಸಿ-1767 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂಗಪ್ಪ ಈತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋ/ಸೈ ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು.  ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಹೊಂದಿದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತುನಿಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 307-2014 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ  ಕೈಕೊಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ.
       ¢£ÁAPÀ: 04-12-14 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 36 Dgï  5154 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæî ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÁAiÀÄ̯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀzÀ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 25 J¯ï 7500 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À «gÀÄvÀÛzÉ   
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ. (AiÀÄÆ.r.Dgï)
          ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÁ ºÉÆnÖAiÀÄ PÀrvÀ«zÀÄÝ, EzÀjAzÁ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:27/11/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄt¸ÀVAiÀÄ ¨ÁrUÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆnÖAiÀÄ PÀrvÀzÀ vÁ¥À vÁ¼ÀzÉ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ, ªÀÄÈvÀ£À ºÉtªÀ£ÀÄß CªÀ£À ºÉAqÀw UÀAqÀ£À HgÁzÀ ©eÁ¥ÀÄgÀPÉÌ vÉÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è PÀÆrzÀ d£ÀgÀÄ ¥ÉưøÀ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ J¦JA¹ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ J¦JA¹ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄrDgï £ÀA.12/2014 £ÉÃzÀÄÝ EAzÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!