By blogger on ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2014ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ.
           ¢: 04/12/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀĸÀÄtV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr lA.lA £ÀA§gÀ PÉ.J-33/8290 £ÉÃzÀÝgÀ°è E¨Áæ»A¥ÀÄgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ lA.lA.ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ lA.lA.ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀÆr¹zÀ PÀ®ÄèUÀ½UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ lA.lA.¥À°ÖAiÀiÁV lA.lA.zÀ°èzÀÝ 7 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.   

©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀUÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ: 04/12/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉ½PÉAiÀÄ£ÀÄß UÀtQÃPÀj¹zÀÄÝ ¸ÁgÁ±ÀªÉãÉAgÀzÉ, ¢£ÁAPÀ:04/12/14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¢æQ¬ÄAzÀ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄj, £À£Àß UɼÉAiÀÄ ZÁAzÀ¥Á±Á ¸ÀAzÀÆj 3 d£ÀgÀÄ £À£Àß E£ÉÆêÁ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-48 JA-7866 gÀ°è PÀĽvÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸À«ð¹AUÀ ªÀiÁr¸À®Ä ©üÃ.UÀÄrUÉ ºÉÆgÀlÄ 9.00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁlgÀ ¸À«ð¹AV£À ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ ¸À«ð¹AUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉý C°èAiÉÄà ¸À«ð¹AUÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖPï ZÉÃgÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ 3 d£ÀgÀÄ PÀĽvɪÀÅ. £À£Àß JqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ZÁAzÀ¥Á±À PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. DUÀ CgÀ¼À½îAiÀÄ ²ªÀ¥ÀàUËqÀ ªÀļÀUÉÆAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ²¥sÀÖ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-33 JA-3555 gÀ°è ¹AUÀ£À½îAiÀÄ ºÀĸÉä vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¸ÀPÀð®¢AzÀ jPÉé¸ÀÖ ¸ÁÖ¥À PÀqÉUÉ JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ wgÀÄUÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 9.30 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ ºÀĸÉä FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥À®ìgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ°è PÉ.f.J£ï ªÁlgÀ ¸À«ð¹AUÀUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¸À«ð¹AUÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ, C°èAiÉÄà EzÀÝ MAzÀÄ ¨Ál°¬ÄAzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ £ÉÆÃr £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ ¨Á¼À DVzÉ ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ PÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ £ÉÆÃqÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ¸ÉÆAlzÀ°è ElÄÖPÉÆArzÀÝ MAzÀÄ jªÁ¯ÁégÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÁUÀ £À£Àß ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ, C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ¨Á¥ÀÄUËqÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ ZÁAzÀ¥Á±Á EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÀĸÉäAiÀÄÄ £Á£ÀÄ Nr §AzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß E£ÉÆêÁ ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À UÁè¹UÉ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥À®ìgÀUÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. ²ªÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß £ÀqÀÄªÉ zÀÄrØ£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ²ªÀ¥ÀàUËqÀ£ÀÄ ¹AUÀ£À½îAiÀÄ ºÀĸÉä FvÀ¤UÉ £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ¨Á CAvÁ ºÉý PÀ½¹zÀÝjAzÀ F jÃw £À£Àß ªÉÄÃ¯É jªÁ¯ÁégÀ¢AzÀ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹gÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ºÀĸÉä ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/2014 PÀ®A 504,506,307,109,427 ¸ÀA. 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 (1) (X) & 3(2)(V) J¸ï.¹/J¸Àn ¦.J DPÀÖ 1989 ªÀÄvÀÄÛ 3,25,27 Arms Act-1959 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.
               ¢£ÁAPÀ 03/12/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 EJ-8379 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉÀ®AUÁtzÀ  ªÀÄPÀÛ¯ï vÁ®ÆQUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 6.30¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀA§gÀ PÁæ¸ï zÁn ¨Á®bÉÃqÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ lAlA CmÉÆà £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DvÀ£À  §®UÁ¯ ºÉ§âgÀ½UÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ,§®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ.
             ¢£ÁAPÀ 04/12/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÉƧâgÀÄ ¨ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è wÃjPÉÆAqÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CAvÀåQæAiÉÄUÁV   ¸Á QgÀzÀ½î vÁAqÁzÀ DmÉÆà lA lA £ÀA PÉJ 33 8445 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ aUÀjºÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£À¢AzÀ Nr¹ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2014 PÀ®A 279 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!