By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2014


¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢£ÁAPÀ:27/12/2014 gÀAzÀÄ 2:00 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦gÁAiÀÄ¢ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C§Äݯï gÀªÀÇ¥sï vÀAzÉ ¸ÀAiÉÄåzÀ ºÁf EvÀ£ÀÄ PÉ.J-32/777 C±ÉÆÃPÀ °¯ÉAqÀ ¯ÁjAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀ¤AzÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ PÉÆAUÀArUÁæªÀÄzÀ ¸ÀAfªÀgÁAiÀÄ EªÀjUÉ E½¹ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 27/12/2014 gÀAzÀÄ 7:30 ¦.JªÀiï PÉÌ UÀÆqÀÄgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀƸÉÃ£ï ¥ÀmÉïï EªÀgÀ ºÀÆ®zÀ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°ÖªÀiÁr vÁ£ÀÄ PÀÄqÀ ¯Áj M¼ÀUÁV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ºÀªÀiÁ° d£ÀjUÉ ¨sÁjºÁUÀÄ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ WÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVgÀÄvÀÛªÉ DAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 28/12/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAlqÀwAiÀÄ£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ DPÉUÉ 2 JPÀgÉ ºÉÆ® PÉÆqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ M¦àzÀÄÝ F §UÉΠ  DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ J¯Éà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ J£ÀÄß 2 JPÀgÉ ºÉÆ® PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ E£ÀÄß KPÉ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦ügÁå¢ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzs
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ
          ¢£ÁAPÀ: 27-12-2014 gÀAzÀÄ 10-30 J.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVgÀ -±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀĸÀÄtV zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀ½UÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀ 10 d£ÀgÀÄ  PÀÆr PÀÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀwÛ ©r¸À®Ä PÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ lA.lA. CmÉÆ £ÀA§gÀ PÉJ 33 4878 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀĸÀÄtV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ-33 JªÀiï 3368 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr PÀlÖ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV lA,lA, CmÉÆUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ lA,lA, CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ²æà D±ÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀ 10 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ  §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!