By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2014ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢£ÁAPÀ: 25/12/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀUÀgÀzÀ ±ÀjÃ¥sÀ¸Á§ zÀUÁðPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üAiÀiÁzÀ ªÀÄwãï CºÀäzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀªÉÃðd CºÀäzÀ E§âgÀÄ PÀÆr ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/477 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ AiÀiÁzÀVÃgÀUÉ 5 ¦.JªÀiï.PÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-AiÀiÁzÀVÃgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀĸÀÄtV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ lA.lA. £ÀA: PÉ.J-33/8169 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ºÁUÀÆ ¥ÀªÉÃðd CºÀäzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ lA.lA. ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ:26/12/2014gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ vÉ®AUÁt gÁdåzÀ CªÀÄä¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV EnÖUÉ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÉÆÃt £ÀqɬÄj CAvÁ £À£ÀUÉ w½¹ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-32/6229 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É 2UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ vÉ®AUÁt gÁdåzÀ CªÀiÁä¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ EnÖUÉ RjâUÁV ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄAnªÀÄj ZÉPï ¥ÉÆøïÖ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ 5UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¹àÃqïzÀ°è ¨ÉæPï »r¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®¥ÁzÀzÀ PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ¼À »AzÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® QgÀĨÉgÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.É.CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!