By blogger on ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2014


ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ
              ¢£ÁAPÀ: 24/12/2014 gÀAzÀÄ 8 ¦.JA. ¸ÀªÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ªÀÄÄgÀqÉ ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¸ÉÖÃl j¸ÀªÀð ¥ÉưøÀ (SRPF) FvÀ£ÀÄ eÉêÀgÀV vÁ®ÆQ£À UÀÆqÀÄgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 32 EE 8981 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À LPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°gÀĪÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ  UÉÆAzÉ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÁæªÀÄPÉÌ  ºÉÆÃV §AzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ zÉëAzÀæ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ N¥ÀæPÁ±À E§âgÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ  PÉ.J.28 PÀÆå-4640 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆAzÉ£ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ  PÀÄjºÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ  PÉ.J. 34 JªÀiï 3359 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É zÉ«AzÀæ£À ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ zÉëAzÀæ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ PÁgÀ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
             ದಿನಾಂಕ: 23/12/2014 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 16.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕುಮಾರಿ ಸಾ|| ಗೋಲಗೇರಿ ದೊಡ್ಡಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:22/12/2014 ರಂದು ಎಳ್ಳಅಮಾವಾಸೆ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರು ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರು ಚೆರಗ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅತ್ತೆ ಮಗ  ಈತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸಾಗಿದೆ ಮಲಗೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ  ಈತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲಗದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದಳು ಆಗ  ಈತನು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿನಿಂದ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.328/2014 ಕಲಂ. 376, 448,506(2) ಮತ್ತು ಕಲಂ.4 PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT 2012 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!