By blogger on ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2014AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 02/12/2014 gÀAzÀÄ 1-30 ¦JªÀiï PÉÌ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ¸À£À ¸Á; CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 02/12/2014 gÀAzÀÄ 10-30 JJªÀiï PÉÌ ¥ÀPÀÌzÀ NtÂAiÀiÁzÀ gÁfêï UÁA¢ü £ÀUÀgÀzÀ »A¢£À eÁ° VqÀUÀ¼À PÀqÉ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, eÁ° VqÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À M§â ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉmÉ¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §AvÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÆ ¤£Éß CxÀªÁ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É §»zÉð¸ÉUÉ §AzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ £ÀgÀ½ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¦ügÁå¢ gÁfêÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ £ËPÀgÀ EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ »ÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀzÀ M§â ªÀåQÛ ©üPÁël£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.  ¢£ÁAPÀ; 30/11/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.17/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢£ÁAPÀ 02/12/2014 gÀAzÀÄ 7 ¦JAPÉÌ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. zÉëAzÀæ¥ÀàUËqÀ ªÀB 25 GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB C°è¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.146, «¹ÛÃtð 9 JPÀgÉ 12 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ PÉÆlÖUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä £Á®ÄÌ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/11/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQzÉݪÀÅ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä d«Ää£À°è JwÛ£À PÉÆnÖUɬÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 ¦üÃl CAvÀgÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 01/12/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉUÉ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ JvÀÄÛUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀ®Ä £Á£ÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è £ÀªÀÄä £Á®ÄÌ JvÀÄÛUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀArgÀĪÀÅ¢¯Áè. 3 JvÀÄÛUÀ¼À CA.Q. 1,00,000/-gÀÆ ¨É¯É ªÉÄîànÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä 3 JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ  JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  F ªÉÄð£ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ.
               ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿ ಎತ್ತು ಮತ್ತು ದನಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಿತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 26-09-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಗುಡಿಸಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಆಕಳು ಕರುಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಳೆ  ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಅ.ಕಿ 45,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವು  ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಟಿದ ಹಗ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಎತ್ತುಗಳು ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ.
             ¢£ÁAPÀ 02-12-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 J.JA PÉÌ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 34/2  £ÉzÀÝgÀ°è ªÉÄ|| ®Qëöäà wªÀÄä¥Àà gÉÊ¸ï «Ä¼ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¯Áj £ÀA. J.¦-11-qÀ§Æå÷è-9990 £ÉzÀÝgÀ°è  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀzÀÝw CrAiÀÄ°è «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ 175 aîUÀ¼ÀÄ UÉÆâ (aîPÉÌ 50 PÉ.f AiÀÄAvÉ) C.Q 1,31,250/- gÀÆ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV Rjâ¹ zÁR¯Áw E®èzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢ü zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ UÉÆâ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢AiÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdj ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/14 PÀ®A 3 & 7 E.¹ DPïÖ 1955 gÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß ªÀUÉÊgÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
        ¢:02/12/2014gÀAzÀÄ 12:30 ¦JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀiÁvÉ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ   mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA:PÉJ-33,n.J-4256 mÁæ° £ÀA PÉ.J-33 E-1845 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁzÀVj-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄÄ M¥ÀàgÉAiÀiÁV ©zÀÝzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉnæAUï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀæ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ 02-12-2014 gÀAzÀÄ 7-30 J.JAPÉÌ f.f.JZï. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-12-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 J.,JAPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ £À£Àß vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À §½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäQÃAiÀÄ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ºÉƸÀªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀIJîªÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀgÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ºÉt ºÉÆzÀgÉà £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ ¤ÃªÀÅ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ MzÀgÁqÀÄvÁÛ ºÀ¼Éà ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà £À£Àß vÀAzÉUÉ ¸ÀIJîªÀÄä EªÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ DUÀ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ºÉƸÀªÀĤ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¨sÀað¬ÄAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄaÑUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁUÀ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà, ªÀÄ®è¥Àà §rUÉÃgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EµÀÖPÉÌ ªÀÄÄV°¯Áè ªÀÄPÀ̼Éà E£ÀÄß fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä Cfð ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 126/2014 PÀ®A 323, 504, 506 307 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!