By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2014

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
         ದಿನಾಂಕ 15/12/2014 ರಂದು 13.15 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಯ .ಎ.ಎಸ್.ಐ ಇವರು  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ದೆ ಮಾಲನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ದಿದನೆಂದರೆ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಐಚರ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಗಳ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾಗಣೆಕೆ ಮಾಡಲು ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆದಕೊಂಡು ನಗರದ ರಾಕಮಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ  ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ೊಂದು ಐಚರ ವಾಹನ ನಂ  ಕೆ ಎ 39 - 7529 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆಗೆ ದನಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಗಣೆಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ದನಗಳ ಮಾಲಕನಿಗೆ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾದಿಕಾರದಿಂದ  ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಯಾವದೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರ ವಾಹವನ್ನು ತೆಗದುಕೊಂಡು ನಗರದ ಬಾಸ್ಕರರಾವರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೊಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ದನಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ನೊಡಲಾಗಿ 14 ಎತ್ತು ಅಂ.ಕಿ  37500 - 3 ಹೊರಿ ಅಂ,ಕಿ 8000- ಮತ್ತು 3 ಆಕಳು ಅಂ,ಕಿ 7000  ಹಾಗೂ ವಾಹನ ನಂ ಕೆ ಎ 39-7529 ಅಂ,ಕಿ 100000 ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ 52 ಸಾವಿರ ದವಗಳನ್ನು ತಾಬೆಗೆ  ತೆಗದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ 322/2014 ಕಲಂ 177 ,ಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ ಮತ್ತು 5.11(ಡಿ) ಪ್ರಾಣೆ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರತಿಬಂದಕ ಕಾಯ್ದೆ 1960 ನೇದ್ದರ  ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ
       ¢: 13/12/2014 gÀAzÀÄ 10 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°è SÁeÁ¸Á§£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ zÀ§ÄâvÁÛ CAUÀr¬ÄAzÀ J¼ÉzÀÄ vÀAzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ JwÛ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÁUÀ PÉÆqÀ°AiÀÄÄ §¸ÀªÀgÁd£À PÀtÂÚUÉ vÁT UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸À°ÃªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁµÁ E§âgÀÄ gÁr¤AzÀ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. ±ËPÀvï, zÁªÀÇzÀ EªÀj§âgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀĺÁzÉêÀgÉrØ ªÀiÁ» EªÀgÀ ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ. SÁeÁ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB C°èAiÉÄà ©zÀÝ zÉÆqÀØzÁzÀ PÀ®è£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ §zÀÄPÀÄwÛzÁÝ£É R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀ®è£ÀÄß JwÛ JzÉUÉ ºÁPÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ©âPÉÆmÁÖUÀ D PÀ®Äè ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ©vÀÄÛ DUÀ CªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.   
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢: 13/12/2014 gÀAzÀÄ 8:10 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ ¸À°ÃA ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ¯ï ¨ÁµÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ¸À°ÃA£À PÀÆ° ºÀt PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀ£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¤ªÀÄä ªÀÄĹèA d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ KlÄ wA¢zÁÝgÉ ¤Ã£ÀÄ PÀÆ° ºÀt PÉüÀ®Ä §A¢¢ÝAiÀiÁ ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¥Àæ±ÁAvÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸À°ÃA£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¥Àæ±ÁAvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ gÁr£À KlÄ vÀ¯ÉUÉ vÀ¦à JzÉUÉ §qÉzÀÄ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CzÉà gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ ¸À°ÃA£À §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ F vÀÄgÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̽UÉ R¯Á¸À ªÀiÁrj CAvÁ CAzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.     
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
            ¢£ÁAPÀ; 15/12/2014 gÀAzÀÄ 10-40 JJªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À eÉÆvÉ ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw. C§ÄÝ¯ï © UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ PÁ²A UÀÄ®¸ÀgÀA ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèÃA ¸Á; ±ÁAw £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ PÉ®ªÀÅ d£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ £Á£ÀÄ G®AqÀUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛ ©r¸ÀÄ PÀÆ° Pɸ¸ÀÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ £ÁªÀÅ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ SÁzÀgÀ¸ÁªÁ¯É JA§ÄªÀªÀ£À CmÉÆà £ÀA.PÉ.J.33- 5117 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV PÀÆ°PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzÉà CmÉÆ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß AiÀiÁzÀVjUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀgÉvÀAzÀÄ ©qÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-12-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä Nt¬ÄAzÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ EvÀgÉ 10 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆà ZÁ®PÀ ±ÀjÃ¥sÀ EªÀ£À vÀAV ¹j£À ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ZÀ¥ÀàgÀªÀĤ J®ègÀÆ PÀÆr PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ AiÀiÁzÀVj ¬ÄAzÀ G®AqÀUÉÃjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ ¹j£ï¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÉÆßqÀ£É vÀ£Àß JgÀqÀÄ aPÀÌ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃA (3 ªÀµÀð) ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃAiÀiÁ (2ªÀµÀð) EªÀgÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CzÉà CmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ¼ÀÄ. CmÉÆà ZÁ®PÀ ±ÀjÃ¥À EªÀ£ÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß CmÉÆÃzÀ°è PÀĽî¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁzÀVj avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Dgï.n.N D¦üù ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CmÉÆZÁ®PÀ ±ÀjÃ¥sÀ EªÀ£ÀÄ CmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ £ÁªÉ®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. CzÀjAzÁV £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ C©ÃzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ RÄzÀÆݸÀ Gdj D¸Áä¨ÉUÀA vÀAzÉ RÄzÀÆݸÀ, ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ gÀ« °AUÉÃj EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¹j£ï¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ZÀ¥ÀàgÀªÀĤ EªÀ½UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÁAiÀĪÁVzÉ. CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃA (3ªÀµÀð) EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ,ªÀÄÆVUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃAiÀiÁ (2ªÀµÀð) EªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ, ªÀĪÀiÁÛd ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® ºÀ¦Ãd EªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVªÉ. CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £Á¹ä£ï¨ÉÃUÀA vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ¦Ãd ¯Á¯Á EªÀ½UÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÀåUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ  vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ  £À¸Àj£ï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ¦Ãd ¯Á¯Á EªÀ½UÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVªÉ. D¹¥ïdºÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÆ¥À, EªÀ½UÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉÌ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVªÉ.   ¸À£Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á©ÃgÀ vÁAqÀÆgÀªÁ¯É EªÀ½UÉ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÉ. ¸Á¤ÃAiÀiÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á¢PÀ vÁAqÀÆgÀªÁ¯É EªÀ½UÉ §¯UÉÊ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ. UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ J®ègÀ£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À UÀ¼À°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. C¥sÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10-00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CmÉÆà ZÁ®PÀ ±ÀjÃ¥À vÀAzÉ ªÀĺɧƧ SÁzÀgÀ¸ÁªÁ¯É ¸Á:G®AqÀUÉÃj vÁ:AiÀiÁzÀVj EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA. PÉ.J.33-5117 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÀÄä¯É PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F C¥sÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ mÉÆAPÀPÉÌ UÁAiÀĪÁVzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.265/2014 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÉÃA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ 15/12/2014 gÀAzÀÄ 9-10 J JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚUËqÀ zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ|| 54 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| £ÀUÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ  CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. £ÀªÀÄÆägÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £À£Àß vÁ¬Ä ºÉ¸Àj£À°è EzÀÝ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 228  «¹ÛÃtð 16 KPÀgÉ d«ÄãÀ ¸ÀéAvÀ £ÁªÉ ¸ÁUÀĪÀ½  ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¨Á« EzÉ ¨Á«UÉ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¹ ¤gÁªÀj ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.FUÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 5 ºÉZï ¦ ¹ Cgï L PÀA¥À¤ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ Rjâ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 228 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀÄÝ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¸ÀzÀj PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/12/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ J¯Á PÀqÉUÉ ºÀÄrPÁrzÀgÉ ¹Q̯Áè. CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20 ¸Á«gÀ gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä d«ÄãÀ £ÀªÀÄÆäj£À ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¥Àà gÀAUÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½AiÀÄ ¤UÀgÁt ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¤UÀÄ PÀÆqÀ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/12/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀzÀj PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®ÄªÀiÁr ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©nÖzÉÝÃ£É £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÉUÉÎ ºÉÆ®PÉÌ §AzÁUÀ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁUÀ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÀ¼ÀƪÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠰TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨Á« oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2014 PÀ®A 379 L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆêÀÄqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ 15-12-2014 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA¢AzÀ 6 ¦.JA CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨Éé UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ 23 ¸Á:CUÀwÃxÀð vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝJ£ÉAzÀgÉ¢£ÁAPÀ15-12-2014 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JAPÉÌ MAzÀÄ lA-lA-DmÉÆà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj lA-lADmÉÆÃzÀ°è vÁ£ÀĪÀÄvÀÄÛE¤ßvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ¸Á:¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆøÀPÉÃgÁ¢AzÀ UÉÆÃV §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: ºÉÆøÀPÉÃgÁvÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄßCwªÉÃUÀªÁVªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄgÉÆÃr£À ¨ÁdÄ vÀVΣÀ°è ¥À®nÖ ªÀiÁr DmÉÆêÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ²æà ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÄߪÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2014 PÀ®A 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ187 L.JªÀiï.« JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!