By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 25, 2014ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ

      ¢£ÁAPÀ: 23-11-2014 gÀAzÀÄ 4-30 ¦,JA, ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¨Á£ÀÄ ¨ÉÃUÀA ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁÝA ªÀÄƪÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ® ºÁ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ¨ÉÃrj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄƪÀjUÀÆ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ PÉÊ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹ «ZÁgÀ ªÀiÁr zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ  

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢£ÁAPÀ: 25/11/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 ¦JAPÉÌ ²æà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzsÉ  UÀÄgÀĸÀAUÀ¥ÀàUËqÀ vÀ¼ÉêÁqÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ¨Á¥ÀÄUËqÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 JJAPÉÌ vÁ£ÀÆ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁåAQUÉ ºÀt qÁæ ªÀiÁrüPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß SÁvÉAiÀÄ°è 2,45.000 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrüPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® mÁåAQ£À PÀªÀj£À°è ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ EnÖzÀÄÝ, DUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¦gÁå¢üAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¸É¼ÉzÀÄ ¤ªÀÄä ºÀt ©¢zÉÝ JAzÀÄ CAvÁ ºÉý ªÉÆøÀ¢AzÀ PɼÀUÀqÉ 100 gÀÆ 4-jAzÀ 5 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ©¢zÉ CAvÁ ºÉý UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PɼÀUÀqÉ ©¢zÀÝ ºÀtzÀ PÀqÉUÉ ºÀj¹zÁUÀ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ D £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® mÁåAQ£À PÀªÀj£À°è EnÖzÀÝ ºÀt ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrüPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, J¯Áè ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÉà EzÀÝjAzsÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 296/2014 PÀ®A: 420, 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆAqsÉ£ÀÄ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ
           ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ªÀĸÁj ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄzÉå EzÀÝ ºÉÆ®zÀ MrØ£À PÀ®è£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ QwÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è ºÁPÀĪÁUÀ, ¦AiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ PÀ®Äè ºÁPÀÄwÛÃgÀ CAvÁ PÉýzÀÝPÀÌ  DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÁ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÁ°¤AzÁ MzÀÄÝ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EzÉ.


±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

         ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-33 ºÉZï-1878 C.Q 15,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 12/11/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 13/11/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼Àî®Ä PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.


¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
    ¢£ÁAPÀ: 24/11/2014gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00UÀAmɬÄAzÀ ¢:25/11/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è «zÁåªÀzsÀðPÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À2 mÁåAPÀUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ   CªÀÅUÀ¼ÀÀ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌð«ÄUÀ¼ÀÄ «µÀ¥ÀzÁxÀð ¤Ãj£À°èºÁQ fêÀPÉÌ  ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁrgÀĪÀªÀÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!