By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 21, 2014¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.

          ¢:20/11/2014gÀAzÀÄ 10.30¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄt¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï£ÀÄß QvÀÄÛwÛgÀĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý PÀ¼ÀîjgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÉzÀj ºÀwÛgÀzÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À MAzÀÄ 5 ºÉZï¦ ªÉÆÃlgï ªÀÄvÀÄÛ 5 CPÉÆæà ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.20,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÁªÀÅ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä vÀAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA:PÉJ-33, n-4580/4581 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀuÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢:21/11/2014gÀAzÀÄ PÀuÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ HgÀ°è «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ

                  ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಫಿ ರ್ಯಾಧಿಯ ತಂಗಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದವಳಿದ್ದು ಈಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳ ಇಂದೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಊರಿಂದ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಗಣಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಖ: 20-11-2014 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಾಸು ತಾಳ:ಲಾರದೆ ಒದ್ದಾಡುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ರೀಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ: 21-11-2014 ರಂದು 6.50 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 18/2014 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.

           ¢£ÁAPÀ: 21/11/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉ.J-28 J-5612 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀªÀ° aîUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀȵÁÚ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß CvÀð ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ¥À¹ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.


PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ.

¢£ÁAPÀ:22/11/2014 gÀAzÀÄ 00:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:21/11/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ HlªÀiÁr £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸À¥Àà¼À ªÀiÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M¼ÀUÀqÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 25-30 ªÀµÀðzÀ 3 d£À UÀAqÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ ¤AvÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ, ºÀt PÉÆqÀÄ E®èAzÉæ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÁÝUÀ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¤AUÀªÀÄä¼À PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, nPÉÌ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀjªÀÄt vÁ½AiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr JqÀUÉÊ CqÀØ vÀA¢zÀÝPÉÌ ¤AUÀªÀÄä¼À JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, nPÉÌ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀjªÀÄt vÁ½ ºÀjzÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀݪÀÅ DUÀ £Á£ÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ K£ÁVzÉ CAvÁ PÉüÀÄwÛzÀÝAvÉ CªÀgÀ°è E§âgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ £ÀÆQ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ°è E£ÉÆߧâ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ZÀÄaÑzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü J®ègÀÄ ¸ÉÃj CrØ¥Àr¹zÀÝPÉÌ 3 d£À PÀ¼ÀîgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀªÀÄä½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £À£Àß vÀªÀÄä AiÀÄAPÀ¥Àà£À ¨É¤ßUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ZÀÄaÑ PÉƯɪÀiÁr NrºÉÆÃVzÀÄÝ, NrºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä CtÚ ¸Á§tÚ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀjUÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ 3 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÁ «£ÀAw.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!