By blogger on ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2014



±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢£ÁAPÀ: 13/11/2014 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ, ªÀÄÈvÀ ºÁUÀÆ «PÁ¸ï J®ègÀÆ ¸ÉÃj °AUÀ¸ÀÆj¤AzÀ ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 0015 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆgÀÄ-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ²æà wAyt ªÀiË£ÉñÀégÀ zÉêÀgÀ PÀªÀiÁ£ÀÄ ºÀwÛgÀ Dgï.J¯ï £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°ÖªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, PÁj£À°è PÀĽvÀ gÁªÀÅ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄgÀ¹AºÀ £ÁAiÀÄPÀ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄgÀ¹AºÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÉå ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¦ügÁå¢.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
             EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/11/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-32, E¹-4780 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è£À vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ CgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ gÁªÀÄwÃxÀðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀÄgÀUÉÆüÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVgÀ-AiÀÄgÀUÉÆüÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀAiÀÄ;26 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹ÌqÁØV gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ FvÀ¤UÉ JqÀ¥ÀPÉÌUÉ ¨Ájà vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
ಶಹಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
        ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 13/11/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಲ 19.45 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಬಾಬುರಾವ ರಾಮಪುರೆ ಸಾ|| ಆಶ್ರಯಕಾಲೂನಿ ಶಹಾಪುರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನೆಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಅರ್ಜ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಂಕ್ಷಪ್ತ ಸಾರಂಶವೆನಂಧರೆ ದಿನಾಂಕ 11/11/2014 ರಂದು ರಾತ್ತಿ 20.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರು ಜನರು ಕೊಡಿ ಈರಣ್ಣ ಹಾದಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವಾQAUÀಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಮ£Éಗೆ ಬರತ್ತಿದ್ದಾಗ  ¥ÀÄರಸ¨sÉ ಮುಖ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರು  ಬಂದು ಪ್ಲಾಟಗಳು ಪರಿಸಲಿನೆ ಮಾಡಿ ರಿಜಕ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದಾರೆ  ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಕಾರಣ ಮಗನೆ  ಅಂತಾ ಅವಚ್ಯ ಶಭ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ವಗರೆ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.    


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!