By blogger on ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2014
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ.

             ¢: 11/11/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 6:45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À¢AzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ £ÁAiÀÄÌ® ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-33 J¯ï-0368 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÁÝUÀ §® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ZÉjazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ jªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ¢: 12/11/2014 gÀAzÀÄ 9:35 J.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!